JaSenco draagt respect, in het algemeen en voor uw privacy in het bijzonder, hoog in het vaandel. Daarom hechten we veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. JaSenco houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Dit houdt het volgende in:

 • uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens staan verder in deze Privacyverklaring beschreven;
 • we beperken het verwerken van persoonsgegevens tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • we vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • we nemen passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit hoogstnoodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en dan steeds met uw medeweten;
 • we zijn op de hoogte van uw rechten omtrent je persoonsgegevens, we willen je hierop wijzen en deze respecteren.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

JaSenco
Mechelsesteenweg 513, 1930 Nossegem
info@jasenco.be
+32 (0)474 120 060

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden :

 • om deel te kunnen nemen aan onze activiteiten, indien u zich daarvoor hebt opgegeven.
 • om contact te kunnen opnemen voor het maken van afspraken, het beantwoorden van uw vragen en het opvolgen van het begeleidingstraject, indien u een vraag tot begeleiding hebt gesteld.
 • om statistieken te kunnen opmaken voor intern gebruik.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen en verwerken :

 • naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mail.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.
Op onze website gebruiken we ook cookies. Meer informatie hierover vind je in onze cookie policy.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn

We bewaren persoonsgegevens volgens de juridische regel, dit houdt in: zo lang we aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de handelingen die we als zorgverstrekker/psychologen hebben gesteld.

Beveiliging van de gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:

 • het hanteren van een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid en/of vingerafdrukherkenning op alle digitale systemen;
 • het centraal bijhouden van persoonsgegevens. In dossiers wordt enkel gewerkt met voornaam en dossiernummer.
 • Het uitsluitend analoog bijhouden van identificeerbare persoonsgegevens en niet digitaal.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage en recht op correctie van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben.
Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen.
Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacyverklaring

JaSenco kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018.